Podmienky ochrany osobných údajov

Majiteľom a prevádzkovateľom internetového obchodu kníhkupectva Jonatán, je
Evanjelický cirkevný zbor Bratislava Legionárska
Legionárska 4,
811 07 Bratislava
IČO: 42267145.
Pre poskytnutie našich služieb (predaj a doručenie tovaru) potrebujeme od vás základné informácie, z ktorých niektoré majú povahu osobných údajov. Pri spracovaní vašich osobných údajov postupujeme v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov.

PREČO SPRACÚVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE A AKO S NIMI NAKLADÁME

Pri registrácii a nakupovaní (aj pri nakupovaní bez registrácie) je potrebné poskytnúť nasledovné informácie o kupujúcom :

  • meno a priezvisko, presná adresa (adresa, ktorá ma byť uvedená na faktúre);
  • kontaktné informácie (e-mailová adresa alebo telefónne číslo);
  • voliteľne ďalšie adresy (ak je iná dodacia adresa, než fakturačná);
  • ak nakupujete ako firma / živnostník, naviac: obchodný názov, IČO a IČ DPH;

Ako kupujúci nám vaše osobné údaje poskytujete na základe vášho slobodného rozhodnutia pri on-line registrácii. Zadaním objednávky nám ako predávajúcemu čestne prehlasujete, že dávate súhlas v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZnOOÚ“),  aby predávajúci spracoval a uschovával vaše osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo, ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Spracovanie vašich osobných údajov slúži  k účelom uzavretia kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim, evidencie kúpnych zmlúv, faktúr a k doručeniu Vašich objednávok .

KOMU SPRÍSTUPŇUJEME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE

Vaše osobné údaje nezverejňujeme a neposkytujeme žiadnym iným subjektom s výnimkou inštitúcií nevyhnutných pre správne vybavenie vašej objednávky. Ide najmä o doručovateľské služby (dodacia adresa) a služby správy informačného systému. V rámci doručovateľských služieb Vaše údaje vždy poskytujeme jednorázovo pre vybavenie Vašej konkrétnej objednávky.

Ako predávajúci vyhlasujeme, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. b) ZnOOÚ sa Vaše osobné údaje osobné údaje používajú na účel vybavenia vašej objednávky prostredníctvom týchto sprostredkovateľov:

Majiteľ a správca internetového obchodu:

Evanjelický cirkevný zbor Bratislava Legionárska
Legionárska 4,
811 07 Bratislava
IČO: 42267145

Spoločnosť zabezpečujúca technické riešenie – webhosting internetového obchodu:

GrownApps, s.r.o.
Tajovskeho 2
040 01, Košice
IČO: 44 028 172
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro; Vložka č. 21859/V

Kuriérska spoločnosť DPD:

Direct Parcel Distribution SK s.r.o.
Sídlo: Technická 7, 821 04 Bratislava
IČO: 35 834 498
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro; Vložka č. 26367/B

Slovenská pošta:

Slovenská pošta, a. s.
Sídlo: Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
IČO: 36 631 124
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bánska Bystrica, Oddiel Sa. Vložka č. 803/S

DĹŽKA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše o osobné údaje pre uchovanie užívateľského účtu ponechávame do doby pokiaľ si sami svoj účel nedeaktivujete, alebo oň nepožiadate. Pokiaľ ide o osobné údaje ktoré potrebujeme uchovávať zo zákona napr. pri vedení účtovníctva, v takom prípade ich uchováme po nevyhnutnú dobu pre tento účel, zvyčajne 5 rokov.

PRÁVO NA AKTUALIZÁCIU A OPRAVU OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ako kupujúci máte možnosť aktualizovať a opravovať svoje osobné údaje priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu v zákazníckej sekcii, ihneď po prihlásení.

PRÁVO PRE ODVOLANIE SÚHLASU SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

Súhlas so spracovaním osobných údajov môžete ako kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1. mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu. Ako predávajúci sa zaväzujeme, že budeme s Vašimi osobnými údajmi zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Po splnení účelu spracúvania osobných údajov zabezpečíme bezodkladnú likvidáciu Vašich osobných údajov v súlade s ust. § 17 ods. 1 ZnOOÚ.

SÚHLAS S POUŽITÍM E-MAILU NA MARKETINGOVÉ ÚČELY

V rámci nášho oprávneného záujmu,  aj my chceme byť s vami v kontakte a informovať vás o našich novinkách ako aj skvalitňovať naše služby. Neradi by sme vás obťažovali ponukami o ktoré nemáte záujem, preto našu prípadnú komunikáciu chceme prispôsobiť vašim požiadavkám. Ako predávajúci sa zaväzujeme, že v rámci marketingových účelov vás budeme kontaktovať iba na základe vášho súhlasu. Svoj súhlas môžete rovnako kedykoľvek odvolať.

PRÍPAD ZNEUŽITIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Náš internetový obchod si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (hackerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami. Ak nadobudnete podozrenie o zneužití vašich osobných údajov, bezodkladne nás o tom informujte:

Evanjelický cirkevný zbor Bratislava Legionárska
Legionárska 4,
811 07 Bratislava
tel.: 02 555 630 40
mobil: 0948 754 471,  e-mail: knihkupectvo.jonatan@gmail.com

Otváracie hodiny:
pondelok – piatok: 11:00 – 18:00

Akékoľvek podozrenie môžete rovnako komunikovať Úradu pre ochranu osobných údajov:

Úrad pre ochranu osobných údajov
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Slovenská republika
+421 /2/ 3231 3214
statny.dozor@pdp.gov.sk; dataprotection.gov.sk