Obchodné podmienky

Tieto obchodné podmienky ustanovujú práva a povinnosti prevádzkovateľa internetového obchodu kníhkupectva Jonatán, ktoré je súčasťou Vysokoškolského biblického hnutia – občianske združenie (ďalej len predávajúci) a zákazníkom internetového obchodu. Kníhkupectvo Jonatán ako predávajúci a zákazník ako kupujúci uzatvárajú kúpnu zmluvu prostredníctvom internetu, predmetom ktorej je nákup tovaru prostredníctvom internetového obchodu na doméne www.jonatán.vbh.sk .

Nákup a registrácia v internetovom obchode

Zákazníkom nášho internetového obchodu môže byť každá fyzická osoba spôsobilá na právne úkony, alebo právnická osoba. Pri nákupe je možné využiť registráciu v internetovom obchode. Registráciou získa zákazník: informácie o stave objednávok, prehľad kúpených titulov a možnosť využívať zľavy. Nákup je možný aj bez registrácie.

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov sa spravuje ustanoveniami Podmienok ochrany osobných údajov.

Majiteľom a prevádzkovateľom internetového obchodu kníhkupectva Jonatán, je Vysokoškolské biblické hnutie (občianske združenie), Legionárska 2, 811 07 Bratislava. Pre poskytnutie našich služieb (predaj a doručenie tovaru) potrebujeme od Vás základné informácie, z ktorých niektoré majú povahu osobných údajov. Pri spracovaní Vašich osobných údajov postupujeme v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov.

Pri registrácii a nakupovaní (aj pri nakupovaní bez registrácie) je potrebné poskytnúť nasledovné informácie o kupujúcom:

 • meno a priezvisko, presná adresa (adresa, ktorá ma byť uvedená na faktúre);
 • kontaktné informácie (e-mailová adresa alebo telefónne číslo);
 • voliteľne ďalšie adresy (ak je iná dodacia adresa, než fakturačná);
 • ak nakupujete ako firma / živnostník, naviac: obchodný názov, IČO a IČ DPH;

Kupujúci zaslaním objednávky predávajúcemu čestne prehlasuje, že dáva súhlas v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZnOOÚ“), aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo, ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci zároveň čestne prehlasuje, že dáva svoj súhlas predávajúcemu a tretím stranám so spracúvaním jeho osobných údajov a to za účelom uzavretia kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim, evidencie kúpnych zmlúv, faktúr a iných dokumentov, ako aj na marketingové účely predávajúceho, pričom predávajúci je oprávnený zasielať kupujúcemu poštou, alebo prostredníctvom e-mailu ponuky a informácie marketingového charakteru, súvisiaceho s predmetom podnikania predávajúceho, za účelom prepravných služieb kúpeného tovaru.

Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho v súlade s ust. § 17 ods. 1 ZnOOÚ. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1. mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

Kupujúci má možnosť aktualizovať osobné údaje priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu, v zákazníckej sekcii, ihneď po prihlásení.

Vaše osobné údaje nezverejňujeme a neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácií nevyhnutných pre správne vybavenie Vašej objednávky. Ide najmä o doručovateľské služby (dodacia adresa). Tieto údaje vždy poskytujeme jednorazovo pre vybavenie Vašej konkrétnej objednávky. Databázu Vašich osobných údajov chránime pred ich poškodením, zničením, stratou a zneužitím.

Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. b) ZnOOÚ spracúva osobné údaje kupujúceho na účely prostredníctvom týchto sprostredkovateľov:

Majiteľ a správca internetového obchodu:

Evanjelický cirkevný zbor Bratislava Legionárska
Legionárska 4,
811 07 Bratislava
IČO: 42267145

Spoločnosť zabezpečujúca technické riešenie – webhosting internetového obchodu:

GrownApps, s.r.o.
Tajovskeheho 2
040 01, Košice
IČO: 44 028 172
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro; Vložka č. 21859/V

Kuriérska spoločnosť DPD:

Direct Parcel Distribution SK s.r.o.
Sídlo: Technická 7, 821 04 Bratislava
IČO: 35 834 498
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro; Vložka č. 26367/B

Slovenská pošta:

Slovenská pošta, a. s.
Sídlo: Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
IČO: 36 631 124
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sa. Vložka č. 803/S

Náš internetový obchod si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (hackerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

Objednanie tovaru a uzavretie zmluvy

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, požadovaných údajov a náležitostí v registračnom formulári, vrátane telefonického kontaktu.

Kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky v systéme. Objednávka je považovaná za záväznú pre obidve strany vtedy, keď je potvrdená e-mailom zo strany predávajúceho, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia. Vtedy zároveň vzniká vzťah medzi zákazníkom a predávajúcim.

Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob doručenia a spôsob úhrady za tovar.

Cenové a platobné podmienky

Cena výrobku predstavuje cenu vrátane DPH 10% pri knihách, a DPH 20% pri ostatnom tovare a službách. Kupujúci má možnosť platiť v mene EURO.

Tovar je možné uhradiť:

 • Individuálnym bankovým prevodom na naše číslo účtu: SK41 1100 0000 0029 4514 6649, TATRA BANKA. Pri platbe je treba uviesť ako variabilný symbol – číslo objednávky (ktoré bude uvedené po odoslaní objednávky, ako aj v sprievodnom e-maily, ktorý je informačným systémom automaticky zasielaný). Do správy pre prijímateľa je treba uviesť meno zákazníka. Tovar bude odoslaný až po obdržaní platby;
 • Prostredníctvom internet bankingu TatraPay;
 • Platbou kartou v internetovom obchode, ktorý podporuje službu CardPay. Akceptované sú karty: VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro, Discover a Diners Club;
 • Na dobierku – pri doručení Slovenskou poštou, alebo kuriérom.

Dodacie lehoty a podmienky dodania tovaru

Tovar dodávame v rámci Slovenskej republiky. O možnostiach dopravy do iných krajín Vám poskytneme informácie na požiadanie.

Dodacia lehota na konkrétny tovar je uvedená v detailoch tovaru. Štandardná dodacia doba je 7 pracovných dní.

Predávajúci si vyhradzuje právo meniť dodaciu dobu v prípade nedostupnosti tovaru.

Okrem prípadu osobného prevzatia tovaru na predajni je kupujúci za dodanie tovaru povinný uhradiť aj platbu za poštovné, ktorého výška sa riadi Podmienkami pre dodanie tovaru – doprava a poštovné.

Záručná doba

Na všetok predávaný tovar je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov, ktorá začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom, ak nie je uvedené inak.

Predávajúci zodpovedá za:

 • dodanie tovaru v cene, množstve a kvalite podľa objednávky;
 • odoslanie tovaru bez závad (pokiaľ nie je pri produkte uvedená, alebo s výnimkou zľavnených titulov, kde je uvedený tento dôvod zľavy);
 • priloženie daňového dokladu (faktúra), pri platbe v hotovosti doklad z registračnej pokladne;

Predávajúci nenesie zodpovednosť za:

 • oneskorené doručenie alebo doručenie poškodeného tovaru zavinené prepravcom (viditeľne poškodený tovar nepreberajte);
 • oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne udanou dodacou adresou kupujúceho;
 • obsahovú náplň knihy, DVD a podobných produktov.

Stornovanie objednávky

Ak si kupujúci praje zrušiť objednávku, ktorá ešte nebola vybavená, kontaktuje čo najskôr predávajúceho (odkaz kontakty) a uvedie číslo objednávky. Ak už bola objednávka zaplatená, peniaze vrátime najneskôr do 14 dní na účet, z ktorého boli uhradené. V prípade platby cez platobný portál CardPay (VISA, MasterCard) sa môže táto doba predĺžiť.

Predávajúci si vyhradzuje právo stornovať objednávku na tovar, ak ho nie je schopný dodať z dôvodu nedostupnosti (vypredania zásob, alebo stiahnutia z ponuky).

O stornovaní objednávky bude predávajúci kupujúceho bezodkladne informovať telefonicky, alebo e-mailom. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti budú kupujúcemu finančné prostriedky vrátené do 14 dní na účet, z ktorého zaplatil, pokiaľ sa predávajúci a kupujúci nedohodnú inak.

Reklamácia tovaru, vrátenie tovaru a odstúpenie od zmluvy

Podmienky reklamácie dodaného tovaru, uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy a vrátenie tovaru sa považujú za súčasť týchto obchodných podmienok.

Reklamácia tovaru a záručná doba

Záručná doba na tovar zakúpený v internetovom obchode Jonatán je štandardne 24 mesiacov. V prípade zľavneného a poškodeného tovaru a tovaru z bazáru najmenej 12 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom.

Záručný servis zabezpečuje prevádzkovateľ internetového obchodu. Nekompletnosť zásielky, alebo poškodenie tovaru je nutné oznámiť do 48 hodín od prevzatia zásielky e-mailom na adresu knihkupectvo.jonatan@gmail.com alebo telefonicky v pracovné dni na mobil: +421 948 754 471.  Neskoršie reklamácie nekompletnosti zásielky, alebo mechanického poškodenia výrobku nemusia byť uznané.

Ak chcete zakúpený tovar reklamovať, vopred nás, prosím, kontaktujte (kliknite) .

Reklamovaný tovar (po dohode s nami) zašlite prosím na adresu: Kníhkupectvo Jonatán, Legionárska 2, 811 07 Bratislava. Tovar Vám odporúčame zaslať doporučene formou poisteného listu alebo balíka. Tovar vrátený dobierkou nepreberáme! Do zásielky priložte kópiu daňového dokladu (faktúra), ktorý sme Vám poslali s tovarom a kópiu potvrdenia o doručení od doručovateľa. Reklamovaný tovar môžete odovzdať aj osobne v kamennej predajni Jonatán v Bratislave (ul. Legionárska 2).

Po obdŕžaní reklamovaného tovaru Vás budeme bezodkladne kontaktovať e-mailom alebo telefonicky a dohodneme sa s Vami na rýchlom vyriešení reklamácie. V prípade uznania reklamácie, Vám podľa Vášho rozhodnutia reklamovaný tovar vymeníme kus za kus, prípadne poskytneme iný, ktorý si vyberiete (do hodnoty reklamovaného tovaru), alebo máte právo od zmluvy odstúpiť a v takom prípade Vám vrátime peniaze. Pri uznaní reklamácie znášame náklady na vrátenie a dodanie nového tovaru.

Reklamácia bude vybavená v čo najkratšom čase, najneskôr však do 30 dní od uplatnenia reklamácie a prijatia reklamovaného tovaru. O výsledku reklamácie budete informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania e-mailom a spolu s tovarom Vám bude doručený reklamačný protokol.

Pri zľavnenom poškodenom tovare nezodpovedáme za závady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením, tzn. nie je možné reklamovať poškodenie, ktorého sa zľava týka.

Odstúpenie od zmluvy a vrátenie tovaru

Zákazník je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, alebo odo dňa uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči (napr. e-knihy, software a pod.). V prípade, ak v rámci jednej objednávky bol tovar dodaný oddelene, lehota na odstúpenie plynie okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný.

V súlade s ust. § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. zákazník nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

 • predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale a predaj periodickej tlače;
 • predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovo-obrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak zákazník tento obal rozbalil;
 • poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom zákazníka a zákazník vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy;
 • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený, napr. tovar textilného charakteru.

Právo na odstúpenie od zmluvy ste povinný uplatniť písomnou formou v listinnej podobe, alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (e-mail), pričom môžete použiť formulár pre odstúpenie od kúpnej zmluvy (kliknite) dostupný na našej internetovej stránke. Následne ho môžete v počítači podľa možností vyplniť a vytlačiť.

Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak ste oznámenie o odstúpení od zmluvy odoslali najneskôr v posledný deň lehoty. Odstúpením od zmluvy sa kúpna zmluva (resp. zmluva o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči) ruší od začiatku. V súlade s ust. §517 ods. 1 Občianskeho zákonníka môže zákazník uplatniť odstúpenie aj len vo vzťahu k časti predmetu zmluvy (ak predmetom zmluvy resp. záväznej objednávky bolo dodanie niekoľkých titulov) a v takom prípade sa zmluva ruší len v tejto časti.

Zákazník je povinný najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť na adresu Kníhkupectvo Jonatán, Legionárska 2, 811 07 Bratislava. Tovar Vám odporúčame zaslať doporučene formou poisteného listu alebo balíka. Tovar vrátený dobierkou nepreberáme! Do zásielky priložte kópiu daňového dokladu (faktúra), ktorý sme Vám poslali s tovarom a kópiu potvrdenia o doručení od doručovateľa. Lehota na vrátenie tovaru sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Náklady spojené s vrátením tovaru k nám na prevádzku znáša zákazník.

Tovar nám prosím doručte kompletný, nepoškodený, podľa možnosti v originálnom obale a nepoužívaný, inak zákazník zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

Kúpnu cenu Vám vrátime najneskôr do 14 dní od doručenia kompletne dodaného tovaru na účet, ktorý ste nám uviedli, pokiaľ sa nedohodneme inak (napr. poskytnutím poukážky na zľavu, ktorú môžete použiť pri ďalšom nákupe u nás). Pri odstúpení uveďte informáciu, o ktorú z uvedených kompenzácií máte záujem.

Kúpnu cenu však nie sme povinní vrátiť, dokým nám nie je doručený tovar, alebo kým nám zákazník nepreukáže aspoň spätné zaslanie tovaru. Pri odstúpení od zmluvy Vám budú rovnako refundované náklady dodania tovaru v rozsahu najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia, ktorý Vám ponúkame (t.j. bežné poštovné za doručenie zásielky Slovenskou poštou). V prípade neoprávneného odstúpenia od zmluvy bude tovar vrátený na písomné požiadanie zákazníka a jeho náklady.

Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzavretej medzi kníhkupectvom Jonatán a zákazníkom, a sú pre obe strany záväzné. Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami kúpnej zmluvy (t.j. záväznou objednávkou a potvrdením objednávky, prípadne individuálne dohodnutými podmienkami), ustanoveniami týchto obchodných podmienok a príslušnými právnymi predpismi občianskeho práva.

Kníhkupectvo Jonatán ako súčasť Vysokoškolského biblického hnutia, si vyhradzuje právo jednostranne meniť alebo dopĺňať tieto obchodné podmienky. Akékoľvek zmeny týchto obchodných podmienok nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.jonatán.vbh.sk. Právne vzťahy vyplývajúce z kúpnej zmluvy sa spravujú vždy obchodnými podmienkami účinnými v čase doručenia záväznej objednávky tovaru zákazníkom.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 01. 04. 2016.